top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

 

SATICI; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

Ticari Unvanı:   KAZDAĞ Kimya & Kozmetik San. Tic.

Adresi:                 Ali Hikmet Paşa Mah. Hatip Sok. No:6/1    Karesi / BALIKESİR

Telefon:               0 (266) 243 17 38

e-mail:                 info@kazdag.com.tr

ALICI; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

Adı-Soyadı:

Adresi:

Telefon:

 

MADDE 2- Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edecektir.

 

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni, (RG: 27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçları edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: Satıcı’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL/HİZMET: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan ürünü ifade eder.

 

MADDE 3- Sözleşme Kapsamı 

3.1. İşbu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.kazdag.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini saptamaktadır.

3.2.  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen kampanyalı fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 4- Sözleşme Tarihi, Teslimat, Mücbir Sebepler

4.1. Sözleşme tarihi, ALICI tarafından sipariş verilen tarihtir.

4.2. Mal/Hizmet'in teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı; SATICI'nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI Mal/Hizmet'i, ALICI tarafından Mal/Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren 1 (bir) - 7 (yedi) iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 7 (yedi) iş günü süre uzatım hakkını saklı tutar.

4.3. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

4.4. Sözleşmenin imzalandığı tarihte SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borç ve sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5- Alıcının Beyan ve Taahhütleri

5.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3. ALICI, satın almak istediği ürün ve kendisi hakkında verdiği bilgileri, mesafeli satış sözleşmesinde kendisine düşen kısmının tüm yükümlülüklerini doğru ve eksiksiz şekilde yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

5.4. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgilerini ve sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatını, ödeme şekli ile teslimat koşulları ve masraflarını, satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılmasını ve bu hakkın nasıl kullanılacağını, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamları vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. 

5.6. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.11. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.12. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

MADDE 6- Satıcının Beyan ve Taahhütleri

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

6.3. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.5. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.6. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.7.  İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.8. SATICI, ALICI'nın satın almış olduğu Mal/Hizmet'in Alıcı'ya teslim ederek sözleşmedeki edimini ifa etmiş olur.

 

MADDE 7- Ürün ve Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti sipariş özetinde belirtildiği gibidir. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI'nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

 

MADDE 8- Cayma Hakkı

ALICI malı teslim aldıktan sonra 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde SATICI'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

8.1. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde,

8.1.a. Alıcı'ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

8.1.b. 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.1.c. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir.

8.1.d.  Ürün Satıcı'ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

8.1.e. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar.

8.1.f. Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

8.2. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

8.2.a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8.2.b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

8.2.c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

8.2.d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

8.2.e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

8.2.f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

8.2.g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

8.2.ğ. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

8.2.h. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 9- Ödeme Sistemi

ALICI, internet sitesinden verilen sipariş içi güvenli kredi kartı ile ödeme yapacaktır. Bazı dönemlerde SATICI inisiyatifi ile kapıda ödeme seçeneği ile de alışveriş yapabilecektir.

 

MADDE 10- Sosyal Medya Platformları

KAZDAĞ Kimya & Kozmetik San. Tic. şirketi sitede belirtilen sosyal medya hesapları dışında ALICI’nın uğradığı doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 11- Gizlilik ve Üyelik

http://www.kazdag.com.tr sitesinde yer alan Gizlilik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi taraflarca onaylanmış olup, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

MADDE 12- Alıcının Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları

12.1. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir. Satıcının bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

12.2. ALICI'nın ürünü teslim almada temerrüde düşmesi ve ALICI’nın bildirdiği teslimat adresinde bulunmaması halinde, ilgili ürün kargo firmasının ilgili şubesinden en geç 3 (üç) gün içerisinde teslim alınır. Aksi halde, SATICI sözleşmeyi ifa etmiş sayılır ve ALICI'nın talebi üzerinde ikinci kez sevk edilen ürüne ilişkin sevkiyat (kargo) masrafları ALICI'ya aittir.

 

MADDE 13- Delil Anlaşması ve Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme

13.1. İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur.

13.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde yetkili bakanlığın her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri ile BALIKESİR Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 14- Son Hüküm

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

 

SATICI                                                                                                                                            ALICI

KAZDAĞ Kimya & Kozmetik San. Tic.

bottom of page